ZADANIA DZIAŁU AGROCHEMICZNEJ OBSŁUGI ROLNICTWA

1. Pobór próbek:

 • gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego oraz do stosowania osadów ściekowych (pobór akredytowany - akredytacja przez Polskie Centrum Akredytacji na pobieranie próbek glebowych uzyskana we wrześniu 2013r.),
 • nawozów mineralnych i środków wapnujących (pobór akredytowany - akredytacja uzyskana 26.09.2014 r.),
 • nawozów i środków wspomagających uprawę roślin przeznaczonych do badań i wydania opinii przez upoważnione instytuty na rzecz podmiotów starających się o uzyskanie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie ich do obrotu,
 • materiału roślinnego do badań laboratoryjnych w zakresie Integrowanej Produkcji.

2. Na podstawie wyników badań:

 • sporządzanie planów nawożenia,
 • opiniowanie planów nawożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wydawanie opinii z zakresu stosowania nawozów,
 • wydawanie opinii w zakresie zawartości poszczególnych pierwiastków w różnych elementach środowiska (gleba i woda),
 • określanie zalecanych dawek wapna,
 • opracowywanie bilansu azotu,
 • opracowywanie zaleceń nawozowych oraz map odczynu i zasobności gleby.

3. Ponadto:

 • prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie:
  • wykonywania analiz gleby, roślin, płodów rolnych i leśnych,
  • doradztwa w sprawie nawożenia,
  • wykonywania badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin,
  • wykonywania ekspertyz i wydawania opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
 • wykonywanie badań monitoringowych na obszarze województwa dolnośląskiego:
  • badania monitoringowe azotu mineralnego w glebach z trzech warstw (0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm),
  • badania monitoringowe fosforu przyswajalnego w glebach (warstwa orna),
  • badania monitoringowe azotanów i fosforanów w wodach gruntowych do głębokości 90 cm pod powierzchnią gleby.