Historia OSCHR we Wrocławiu

Działalność i rozwój Wrocławskiej Stacji Chemiczno-Rolniczej rozpoczyna się wraz z tworzeniem nowej państwowości polskiej przywróconej Ziemiom Odzyskanym po II wojnie światowej. W 1945r Stacja Wrocławska otrzymała pomieszczenia i niektóre urządzenia po niemieckim „Rolnym Instytucie Badawczym”

Pionierem Stacji Chemiczno-Rolniczej  we Wrocławiu był prof. dr Kazimierz Boratyński, pod którego kierunkiem ,stacja dysponując nieliczną kadrą, już w 1946r wykonała pierwsze analizy gleb, pasz i nawozów mineralnych.

1948r - Stacja Chemiczno-Rolnicza podlega Państwowemu Instytutowi Naukowemu Gospodarstwa Wiejskiego – Oddziałowi Śląskiemu

1950r - powstaje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Stacja Wrocławska weszła w skład nowo powołanego Instytutu. Prof. Boratyński pozostaje nadal opiekunem naukowym Stacji, a kierownikiem zostaje mgr Stefan Reysner. W tym czasie Stacja wykonuje już rocznie około 25.000 oznaczeń w próbkach gleb, 2000 analiz pasz, 1500 oznaczeń w nawozach oraz około 2000 innych oznaczeń. W 1952 r kierownictwo  Stacji obejmuje mgr inż. Stefan Skowroński.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa Stacja Wrocławska była w tym okresie jedyną instytucją kontrolującą jakość wszystkich nawozów produkowanych w kraju oraz pochodzących z importu.

1953r - powołano służbę agrochemiczną.

Prezydium Rządu Uchwałą nr 396/54 z dnia 16 czerwca 1954 r postanowiło powołać w każdym województwie istniejące do dnia dzisiejszego stacje chemiczno-rolnicze.

1955-1965r – I rotacja badań wszystkich gleb użytków rolnych w Polsce.

1956r – nadanie stacjom nazwy „wojewódzkie stacje chemiczno-rolnicze” z podległością wydziałom rolnictwa i leśnictwa wojewódzkich rad narodowych.

1961r - kierownikiem Stacji zostaje doc. dr Roman Czuba. Stacja przyjmuje w tym czasie nowe zadania.

1963r - zorganizowano pracownię mikroelementów, w której zmodyfikowano metodę  masowego oznaczania przyswajalnego magnezu w glebie.

1964 r - zorganizowano pracownię skażeń promieniotwórczych gleb, pasz i zbóż.

1966-1975r – II rotacja badań

1968r - powstała pracownia gleb ogrodniczych. Stacje chemiczno-rolnicze należą do ośrodków metodyczno-naukowych IUNG.

1969r - działalność pracowni metodycznej zostaje przejęta przez nowoutworzony Centralny Ośrodek Metodyczno-Naukowy (COMN) ds./s stacji chemiczno-rolniczych IUNG z siedzibą we Wrocławiu pod kierownictwem doc. dr Romana Czuby. Kierownikiem stacji zostaje mgr inż. Maciej Dębowski.

1992r – bezpośredni nadzór nad stacjami przejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

2000r – utworzenie Stacji Chemiczno-Rolniczej i Oddziałów (Zarządzenie nr 14 MRiRW z dnia 14.XII.1999r.) i powierzenie stacjom zadań związanych z agrochemiczną obsługą rolnictwa.

2000r – dyrektorem Stacji zostaje mgr inż. Piotr Matusiak

2004r – MRiRW po znowelizowaniu Ustawy nawozowej przez Sejm RP w dniu 2.04.2004 r zarządzeniem nr 17 z dnia 2004r powołuje Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie – Wesołej oraz 17 Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, w tym również Okręgową Stację Chemiczno-Rolnicza z siedzibą we Wrocławiu, określając jednocześnie ich terytorialny zasięg działania.

2006 XII 06 – otrzymanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA - AB-779.

2013 IX - uzyskanie akredytacji PCA na pobieranie próbek glebowych.

2014 IX 26 - uzyskanie akredytacji PCA na pobieranie próbek środków wapnujących oraz nawozów mineralnych.

2019 VI - uzyskanie akredytacji PCA w odniesieniu do wymagań znowelizaowanej Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

2020 VIII 05 - dyrektorem Stacji zostaje mgr Joanna Wiśniewska-Kugler 

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9