Cennik OSCHR Wrocław

LpNazwa Badania - Kliknij nazwę aby przejść do odpowiedniej pozycji cennika
 
1Badanie gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego makroelementy
2 - 3Badanie gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego mikroelementy
4Badanie pH
5 - 6Badanie zawartości boru
7Ustalenie zalecanej dawki wapna
8 - 10Badanie zawartości N min.
11 - 12C -org (Węgiel organiczny) /próchnica
13 - 14Oznaczenie siarki siarczanowej
15 - 16Wykonanie map odczynu i zasobności gleb
17Zalecenia nawozowe – broszura
18 - 21Badanie ziem i podłoży ogrodniczych
22Badanie gleb sadowniczych
23Pobieranie próbki glebowej (warstwa orna)
24Pobieranie próbki glebowej (warstwa orna lub orna i podorna)
25Pobranie próbki nawozu naturalnego stałego
26Pobranie próbki nawozu naturalnego płynnego
27Badanie obornika
28Badanie gnojowicy
29Badanie gnojówki
30Opinia lub sporządzenie planu nawożenia
31Opinia lub sporządzenie bilansu azotu, fosforu, potasu
32Opinia lub sporządzenie bilansu azotu-pole
33Wapna i środki wapnujące
34Oznaczanie składu granulometrycznego

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.08.2014r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze(Dz.U. 2014r., poz.1210).

 Od dnia 19.06.2012r. do wszystkich cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Opłaty za pobór, badania i inne działania wykonywane na rzecz producentów rolnych (09.2014).

L.p.

OZNACZENIE

Metoda badawcza

Pozycja w cenniku

Opłaty  w zł

Wartość brutto  w zł

Uwagi

1pH
P2O5 (makroelementy)
K2O
Mg

PN-ISO 10390:1997,  
PN-R-04023:1996,
PN-R-04022: 1996r.+Az1, PN-R-04020:1994+Az1:2004

27110,6713,12Badania makro-elementów lub skrótowo makro.
2(mikroelementy) Mn,Zn,Cu,FePN-R-04016:1992
PN-R-04019:1993
PN-R-04021:1994
PN-R-04017:1992
27328,4534,99 
3Mn,Zn,Cu,Fe,Bj.w.27442,6752,48 
4pHPB 15 ed. 4 dn.1.05.10r15,08
15,62 
22,54
55,08
5B    (bor)PN-R-04018 p. 1,2,3:1993235,0874,98Jeżeli razem z makro.
2455,88
6B    (bor)15,0884,35Jeżeli  bez makro.
22,54
235,08
2455,88
7Ustalenie zalecanej dawki wapna 3211,732,13 
8N min.0-60cmPB 07 ed. 4 dn.1.05.10r27522,8628,12 
9N min. 0-90cm27635,5442,48 
10N min. 0-30cm
(azot mineralny)
15,0843,75 
3115,24
3215,25
11C-org. / próchnicaPB 04 ed. 4 dn.1.05.10r37,6234,36Jeżeli jest z makro.
920,32
12C-org / próchnica15,0840,61Jeżeli jest bez makro.
37,62
920,32
13Oznaczenie siarki siarczanowejPB 06 ed. 4 dn.1.05.10r3530,4837,49Jeżeli jest z makro.
14Oznaczenie siarki siarczanowej15,0846,86Jeżeli jest bez makro.
22,54
3530,48
15Mapa odczynu i zasobności 3007,118,75Techniką komputerową
16Mapa odczynu i zasobności 30190,93111,84Z wykorzystaniem GPS za szt.
17Zalecenia nawozowe broszura 3127,118,75 
18Ogrodnicze:
pH w H2O
zasolenie
N-NO3
P
K, Ca
Mg
Chlorki
PB 15 ed.4 dn.1.05.10r
PB 20 ed.4 dn.1.05.10r
PB 21 ed.4 dn.1.05.10r
PB 18 ed.4 dn.1.05.10r
PB 17 ed.4 dn.1.05.10r
PB 19 ed.4 dn.1.05.10r
PB 22 ed.4 dn.1.05.10r
27242,67
52,48Bez zaleceń
19Ogrodniczepkt.1827242,6771,23Z zaleceniami
30815,24
20Ogrodnicze (pkt. 18)
z mikroelementami :
B
Cu, Mn, Zn, Fe
pkt.18 PB 09 ed. 4 dn.1.05.10r
PB 08 ed. ed.4 dn.1.05.10r
27242,67104,96Bez zaleceń
27442,67
21Ogrodnicze z mikroelementamipkt.2027242,67123,71Z zaleceniami
27442,67
30815,24
22Sady: Poziom 1
Poziom 2
pkt. 127110,6744,99Z zaleceniami do 2  poziomów
27110,67
31115,24
23Pobieranie próbki glebowej (warstwa orna) 28715,2418,75 
24Pobieranie próbki glebowej (warstwa orna lub orna i podorna) 28830,4837,49 
25Pobranie próbki nawozu naturalnego stałego 29485,34104,97 
26Pobranie próbki nawozu naturalnego płynnego 296170,69209,95 
27Obornik:
N og.
P
K
Mg
Sucha masa  
PB 33 ed.4 dn.1.05.10r
PB 34 ed.4 dn.1.05.10r
PB 35 ed.4 dn.1.05.10r
PB 38 ed.4 dn.1.05.10r 
PB 32 ed.4 dn.1.05.10r
1385,08218,72Bez poboru
13935,56
14940,64
15015,24
14940,64
15210,16
1535,08
15610,16
14015,24
28Gnojowica:
N og.
P
K
Mg
Ciężar właściwy
  pkt. 271385,08163,73Bez poboru,
bez suchej masy
14940,64
15015,24
14940,64
15210,16
1535,08
15610,16
1416,10
29Gnojówka:
N og.
P
K
Mg
Ciężar właściwy
pkt. 271385,08163,73Bez poboru, bez suchej masy
14940,64
15015,24
14940,64
15210,16
1535,08
15610,16
1416,10
30Opinia lub sporządzenie planu nawożenia 3047,118,75Gatunek rośliny na powierzchni do  4 ha
31Opinia lub sporządzenie bilansu azotu, fosforu, potasu 3057,118,75Gatunek rośliny na powierzchni do 4 ha
32Opinia lub sporządzenie bilansu azotu-pole 3063,053,75Gatunek rośliny na powierzchni do  4 ha
33Wapna i środki wapnujące:
CaO
MgO
Pb Cd Uziarnienie
Zawartość wody


PN-C-87007/06:1993
PN-C-87006-15:1996
PN-EN 12948:2004
PN-EN 12048:1999
1815,08

 

 bez poboru

Wapna defekacyjne
18340,64
18422,86

 

 bez poboru

Nawozy wapniowe
20760,96
23230,48

 

bez poboru

Nawozy wapniowo-magnezowe
20960,96
22645,72 Pb + Cd 
22745,72
22845,72
30930,4837,49atest 
34Skład granulometryczny    PB 42 ed.3 dn. 1.05.2010r.830,4837,49
Jeżeli razem z makroelementami
15,0846,86Jeżeli bez makroelementów
22,54
830,48

 

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9