Badania Monitoringowe w Rejonie Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego

Badania Monitoringowe w Rejonie Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego

  • badania monitoringowe azotu mineralnego w glebach
  • badania monitoringowe fosforu przyswajalnego w glebach,
  • badania monitoringowe azotanów i fosforanów w wodach gruntowych do głębokości 90 cm

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, przystąpiono do realizacji wymogów zawartych w Dyrektywie Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (zwanej dyrektywą azotanową). Część zadań wynikających z tych przepisów w tym zakresie realizuje Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza i Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. W ramach opracowanych dla Polski programów działań, stacje chemiczno-rolnicze prowadzą monitoring azotu mineralnego w glebach z trzech warstw (0-30cm, 30-60cm, 60-90cm), monitoring zawartości fosforu w glebach (warstwa orna) oraz monitoring zawartości azotu azotanowego oraz fosforanów w wodach do głębokości 90 cm pod powierzchnią gleby (ze studzienek melioracyjnych lub z piezometrów).

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9