Aktualności OSCHR Wrocław

EFR Banner

 


                                                                                                                                             Wrocław,  17.07.2017

OGŁOSZENIE na wolne stanowisko pracy

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu poszukuje do pracy na następujące stanowisko:

Sekretarka

Etat:    1 pełny                       Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres jednostki :

Pl. Św. Maciej 5

50-244 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:                                                                                           

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza  pl. Św. Maciej 5, 50-244 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:                                                               .

1.Prowadzenie sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną

2.Prowadzenie magazynu art. biurowych i środków czystości

3.Prowadzenie gospodarki samochodowej

4.Prowadzenie zaopatrzenia zgodnie z zamówieniami zatwierdzonymi przez dyrektora

Warunki pracy                                                                                                                                .

Praca w biurze : do dyspozycji komputer, telefon, faks, drukarka, kserokopiarka

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy                                                                        .

Wykształcenie : średnie

Doświadczenie : mile widziane

Wymagane dokumenty i oświadczenia

  • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami)
  • List motywacyjny
  • Oświadczenie kandydata o  pełnej zdolności do  czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • Kopie świadectw pracy,
  • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia

 

Termin składania dokumentów: do dnia 04.08.2017 r. (w godz.800- 1430)

Miejsce składania dokumentów:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Pl. Św. Macieja 5

50-244 Wrocław

w sekretariacie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w OSChR Wrocław”

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego).

      Wszystkie oświadczenia winny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 71/321-05-87

 

 

 

 

 

 


Copyright © OSChR  Wrocław 2017

 

 

Działania rolno - środowiskowo - klimatyczne PROW 2014 - 2020, Pakiet 1. Rolnictwo Zrównoważone - badania gleb

 

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  - badania w gospodarstwach wskazanych przez IUNG-PIB:

W 2017 roku Okręgowe Stacje Chemiczno - Rolnicze na terenie całego kraju na gruntach wskazanych przez Instyt Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB gospodarstw będą pobierały próbki glebowe oraz wykonywały analizy.

Zadaniem OSChR-ów jest:

- w gospodarstwach wskazanych przez IUNG PIB wykonać ankiety

- pobrać próbki glebowe z warstwy 0-20 cm

- wykonać badania: pH w H2O i KCl, Corg., P, K, Mg oraz całkowitej pojemności kationowej.

Podobne zadania OSChR-y będą miały za zadanie wykonać we wskazanych przez IUNG PIB gospodarstwach - na glebach bogatych w węgiel.

 

 


 

 

 

 

 

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich - badania gleb na rzecz tzw. szerokiego monitoringu gleb:

 

 

 

 


 

 

Rządowy Program Praktyk Studenckich


Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza we Wrocławiu uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

Zapraszamy uczelnie i studentów do skorzystania z naszej oferty.

Szczegółowe informacje na temat praktyk można uzyskać w sekretariacie OSChR.

Tel. 71 322-50-37, e-mail: wroclaw@schr.gov.pl

 

 


 

Tab. Odczyn oraz potrzeby wapnowania gleb użytkowanych rolniczo w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2015 (% przebadanych próbek glebowych)

 

ph tabela

 

Tab. Zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebach użytkowanych rolniczo w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2015 (% przebadanych próbek glebowych)


zawartosc tabela

 

 

ph

wapno

fosfor

potas

magnez


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9