Aktualności OSCHR Wrocław

DO/887/2019                                                                           Wrocław, dnia14.10.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE II PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729), Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza z siedzibą we Wrocławiu ogłasza II przetarg na sprzedaż samochodu marki Fiat Ducato o numerze rejestracyjnym: DW 0812H.

 

  1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza z siedzibą we Wrocławiu

pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław

NIP: 898-20-42-144, REGON: 932996400

Tel.: 71/ 322-50-37

Strona Internetowa: www.oschr.org

Adres e-mail: wroclaw@schr.gov.pl

 

  1. Przedmioty przetargu:

Rodzaj pojazdu

Samochód ciężarowy

Marka, typ, wersja

Fiat Ducato

Nr rejestracyjny

DW 0812H

Rok produkcji

2003

Nr nadwozia

ZFA24400007221875

Pojemność silnika

1997,00 cm3

Moc

62,00 kW

Rodzaj paliwa

olej napędowy

Liczba miejsc

3

Kolor

biały

Przebieg

232 tys.

Przegląd techniczny do dnia:

14.10.2020

Ubezpieczenie do dnia:

12.10.2020

Cena wywoławcza

6000,00 brutto

 

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni robocze od 14.10 do 28.10.2019 r., w godzinach 8 - 13, po uprzednim  uzgodnieniu terminu z Sekretariatem Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu, tel. 71/ 322-50-37.

 

  1. Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. 600,00 zł brutto. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce, w kasie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu, podczas składania oferty.

Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru, lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez Oferenta/Nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

  1. Składanie ofert:

Ofertę pisemną, wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium oraz wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

- „Oferta na zakup samochodu Fiat Ducato nr rej. DW 0812H”.

w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu (II piętro), do dnia 28.10.2019 r., do godz. 13:00.

 

Okres związania ofertą wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, adres e-mail, NIP

- oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty

- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

- nr rachunku bankowego Oferenta

 

  1. Otwarcie ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2019 r. o godz.13:15, w Sali Konferencyjnej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

 

  1. Inne postanowienia:

 

1)      Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedawcy, związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

2)      Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu.

3)      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w punkcie 4.

4)      Złożona oferta nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

5)      Sprzedaż przedmiotu przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

6)      Złożenie jednej ważnej ofert wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

7)      Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

a)       została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,

b)      nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 5, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

c)       Oferent nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

8)      O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

9)      W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany pojazd, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, na której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

10)   O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, zostaną powiadomieni ustnie przy otwarciu.

11)   Umowę uznaje się za zawartą, z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu, lub  z chwilą ostatniego przebicia ceny w przypadku aukcji (wysokość postąpienia w przypadku aukcji wynosi minimum 1% ceny wywoławczej).

12)   Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek                z ofert, bez podania przyczyny.

 

  1. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży oraz odbiór samochodu:

Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o wyborze oraz terminie podpisania umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży powinno nastąpić w terminie 10 dni od dnia poinformowania Oferenta o wyborze jego oferty. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia zaoferowanej ceny (pomniejszonej o wpłacone wadium), w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury. Sprzedający przekaże Kupującemu fakturę niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po wniesieniu przez Kupującego należnej kwoty. Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu, do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej kwoty nabycia. Kupujący zobowiązany jest do odbioru przedmiotu przetargu w terminie do 7 dni od daty uiszczenia zapłaty.

 

 

 

Wrocław, dnia 12.09.2019r.

Uprzejmie informujemy, że indywidualne wsparcie dla rolników składających wnioski w ramach zadania: "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie", jest możliwe w siedzibie OSChR we Wrocławiu we wtorki i czwartki w godzinach od 8-ej do 14-tej.

 

 


Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza we Wroclawiu informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczął obowiązywać PROGRAM AZOTANOWY (Dz.U. 2018 poz. 1339). W Programie zawarte są nowe zasady i terminy nawożenia azotem oraz wprowadzone obowiązki dokumentacyjne.

Szczegółowe informacje, przykłady obliczeń, można uzyskać na internetowej stronie Krajowej Stacji Chemiczno - Rolniczej (www.schr.gov.pl) w zakładce Program Azotanowy.

 

 

Wrocław, 25.05.2018 r.

 

Ochrona danych osobowych 

Szanowni Państwo,

            w związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

                                                  uprzejmie informujemy,

że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu mailowego: wroclaw@schr.gov.pl lub bezpośrednio w siedzibie Okręgowej Stacji  Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu, w formie pisemnej wniosku.

 

            W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: wroclaw@schr.gov.pl            lub tel. (71) 322-50-37.

 

Administrator danych

 

                                                                                                            


 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


C

 

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  - badania w gospodarstwach wskazanych przez IUNG-PIB:

W 2017 roku Okręgowe Stacje Chemiczno - Rolnicze na terenie całego kraju na gruntach wskazanych przez Instyt Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB gospodarstw będą pobierały próbki glebowe oraz wykonywały analizy.

Zadaniem OSChR-ów jest:

- w gospodarstwach wskazanych przez IUNG PIB wykonać ankiety

- pobrać próbki glebowe z warstwy 0-20 cm

- wykonać badania: pH w H2O i KCl, Corg., P, K, Mg oraz całkowitej pojemności kationowej.

Podobne zadania OSChR-y będą miały za zadanie wykonać we wskazanych przez IUNG PIB gospodarstwach - na glebach bogatych w węgiel.

 

 


 

 

 

 

 

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich - badania gleb na rzecz tzw. szerokiego monitoringu gleb:

 

 

 

 


 

 

Rządowy Program Praktyk Studenckich


Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza we Wrocławiu uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

Zapraszamy uczelnie i studentów do skorzystania z naszej oferty.

Szczegółowe informacje na temat praktyk można uzyskać w sekretariacie OSChR.

Tel. 71 322-50-37, e-mail: wroclaw@schr.gov.pl

 

 


 

Tab. Odczyn oraz potrzeby wapnowania gleb użytkowanych rolniczo w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2015 (% przebadanych próbek glebowych)

 

ph tabela

 

Tab. Zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebach użytkowanych rolniczo w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2015 (% przebadanych próbek glebowych)


zawartosc tabela

 

 

ph

wapno

fosfor

potas

magnez


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9